การสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกสหกิจและประสบการณ์ทางบัญชี ปี2560

คณะบัญชีได้จัด การสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกสหกิจและประสบการณ์ทางบัญชี เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium ชั้น 2 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยรังสิต โดยได้ วิทยากรคนเก่ง คุณยุ้ย-จีรนันท์ มะโนแจ่ม เเละ ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ในงานเสวนา “การพัฒนาบุคลิกภาพ และปรับทัศนคติในการทำงาน” ในช่วงเช้า

      

ขอบคุณรูปจาก ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ในช่วงถัดมาจะเป็นการฝึกอบรมในหัวข้อ “การเขียน resume อย่างง่าย” โดย อ.ธนัย นพคุณ