การอบรมผู้สอบบัญชี ภาษีอากร ปี2560

ขอเรียนเชิญนักบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้นำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรอบรมผู้สอบบัญชีภาษีอากร ปี 2560 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2560 ณ อาคารหอสมุด ห้อง 7-100 มหาวิทยาลัยรังสิต
**** เก็บชั่วโมง TA ได้ 12.5 ชั่วโมง CPD บัญชี 3.5 ชั่วโมง และอื่น ๆ 9 ชั่วโมง**** มีรายละเอียดตามนี้