การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560

คณะบัญชีได้จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560  เวลา 9.00-12.00น. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมในการฝึกงานและได้ความรู้จากประสบการณ์ต่างๆจากอาจารย์ที่ได้เคยไปเยี่ยมนักศึกษารุ่นก่อนๆ