ขอแสดงความยินดีกับท่านคณบดี ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ รับรางวัลชนะเลิศการประกวด KM DAY 2017

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การจัดการความรู้ประจำปี ซึ่งได้ทำการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อมุ่งเน้นให้อาจารย์และบุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติ นำไปสู่การพัฒนาภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัย โดยท่านคณบดี ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เรื่อง “การวิจัยเรื่องกระบวนการทัศน์การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระยะเริ่มต้นประสบการณ์และความรู้ที่ได้จากการวิจัยพัฒนาและขับเคลื่อน (RD&M) และผลการวิจัย” ในงานนิศทรรศการและเสวนาด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต KM Rangsit University 2017

และยังมี อ.ภิมุข จันทร์งาม และ อ.ไพฑูรย์ กอบกาญจนพฤติ ได้เข้าร่วมประกวดผลงาน ใน KM DAY 2017 ด้วย