พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต กับ คุณบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดีคณะบัญชี กับ คุณดุลยทัศน์ พืชมงคล และ นางสาวปนัดดา กาญจนดิษฐ์ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประุสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านสหกิจศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ และการพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมทักษะในการปฎิบัติงานจริงให้แก่นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562