พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต และสมาคมเพื่อนชุมชน และชุมชนเกาะกก มาบตาพุด ระยอง

ภาพพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต และสมาคมเพื่อนชุมชน และชุมชนเกาะกก มาบตาพุด ระยอง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมเสม็ด 2 ชั้น 9 โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง

โดยมี คณบดี ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ เป็นผู้ลงนาม