ภาพโครงการสัมมนาบทบาทของหลักสูตรในการเตรียมนักบัญชี วิชาชีพอาเซียน

เมื่อวันพุธที่ 30 ส.ค 60 เวลา 09.00-11.00น. คณะบัญชีได้จัดงานโครงการสัมมนาบทบาทของหลักสูตรในการเตรียมนักบัญชี วิชาชีพอาเซียนณ ห้อง 6-301A อาคาพิฑเณศ (ตึก 6) ชั้น 3 โดยมี ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ คณบดี คณะบัญชี ได้กล่าวเปิดงานรวมทั้งเป็นพิธีกรในการบรรยาย และได้รับเกียรติจาก ท่าน อ.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่ง และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี เป็นพิธีกรในการบรรยายในงานนี้ด้วย