ภาพ งานสัมมนา TFRS15 มาตฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ภาพ งานสัมมนา TFRS15 มาตฐานการรายงานทางการเงิน เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2561