ยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่ของคณะบัญชี ทั้ง 3 ท่าน และแสดงความยินดีกับ ผศ.วัลลภ บัวชุม

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 คณบดี ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ ได้ให้เกียรติมอบของที่ที่ระลึกให้กับ อาจารย์ใหม่ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

อ.ภิมุข จันทร์งามม, อ.ไพฑูรย์ กอบกาญจนพฤติ และ อ. Adzhamsyah bin Abdul Hamid และแสดงความยินดีกับ ผศ.วัลลภ บัวชุม ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจาก University of New England ประเทศ ออสเตรเลีย

 IMG_2427IMG_2426 IMG_2424IMG_2430