สัมมนา การใช้ Software SU Food Manager คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะบัญชีได้จัดงานสัมมนา การใช้ Software SU Food Manager โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และอาจารย์ยุทธการณ์ มุ้ยมี จาก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร

IMG_5806 IMG_5818 IMG_5822 IMG_5825 IMG_5835 IMG_5836 IMG_5837 IMG_5838 IMG_5872 IMG_5874 IMG_5876 IMG_5883