หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คำอธิบายรายวิชา

Download : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปี58

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) บช.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Acc.
 

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพลศึกษา 3 หน่วยกิต
   
 
หมวดวิชาเฉพาะ 97 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 45 หน่วยกิต
2) วิชาชีพ 52 หน่วยกิต
     ก. วิชาชีพ-บังคับ 43 หน่วยกิต
     ข. วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต
   
หมวดวิชาเลือกเสรี                                        ไม่น้อยกว่า

6 หน่วยกิต

 

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีในปีการศึกษา 2560
สถานที่จัดการเรียนการสอนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 17.50 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– ผู้ทำบัญชี
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– ที่ปรึกษาทางบัญชีและวางแผนภาษีอากร
– นักวางระบบบัญชี
– นักการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
– นักบัญชีบริหาร
– ผู้ตรวจสอบภายใน
– พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่าย/แผนก บัญชีและการเงิน
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 ปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553) เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558  ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่  18 กุมภาพันธ์ 2558

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

1)สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา

2)สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี และสาขาอื่นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา

3)ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

แผนการศึกษาปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น 3(2-2-5)
ACC 153 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
MAT 143 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
XXX xxx กกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
รวม 20 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
LAW 108 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย 3(3-0-6)
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
ESS xxx กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพละศึกษา 1(x-x-x)
MGT 202 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)

รวม 19 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5)
ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
LAW 112 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
POM 201 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
XXX xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5)
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
FIN 201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
MKT 201 หลักการตลาด 3(3-0-6)
POM 203 วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6)
XXX xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ACC 356 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3(3-0-6)
ACC 325 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACC 351 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5)
ACC 355 ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)
ENG 457 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุรกิจ 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
ACC 352 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
ACC 353 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 1 3(_-_-_)
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 451 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5)
ACC 452 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ 3(3-0-6)
ACC 453 สัมมนาทางบัญชี 3(3-0-6)
ACC 455 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน 3(3-0-6)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 456 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 4(0-10-5)
ACC 499 การฝึกประสบการณ์ทางบัญชี 2(0-24-12)
รวม 6 หน่วยกิต

 

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 121 การบัญชีการเงินขั้นต้น 3(2-2-5)
ACC 153 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
MAT 143 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
XXX xxx กกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)
RSU 101 ธรรมาธิปไตย 2(2-0-4)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
รวม 20 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
LAW 108 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย 3(3-0-6)
CSC 100 เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5)
ESS xxx กลุ่มวิชาสหวิทยาการและพละศึกษา 1(x-x-x)
MGT 202 องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3(x-x-x)

รวม 19 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5)
ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
LAW 112 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
POM 201 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา 3(x-x-x)
XXX xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5)
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
FIN 201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
MKT 201 หลักการตลาด 3(3-0-6)
POM 203 วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6)
XXX xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ACC 356 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3(3-0-6)
ACC 325 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACC 351 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5)
ACC 355 ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)
ENG 457 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุรกิจ 3(2-2-5)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
ACC 352 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
ACC 353 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 1 3(_-_-_)
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 451 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5)
ACC 452 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ 3(2-2-5)
ACC 453 สัมมนาทางบัญชี 3(3-0-6)
ACC 455 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน 1(0-3-2)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 2 3(x-x-x)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 3 3(x-x-x)
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 498 สหกิจศึกษา 6(0-35-18)
รวม 6 หน่วยกิต