คณะผู้บริหาร

 PS_0124-5

 

ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

คณบดี

Asst.Prof.Dr.Nimnual Visedsun

Email : nimnuan@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1066

DSC_0640

ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Dr.Phatnatcha Chotkunakitti

Email : phatnatcha.c@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1068

 PS_0002.1

 

ผศ.เกศรา สุพยนต์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Asst.Prof.Kessara Supayont

Email : kessara.s@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1069

 Asst Prof Dr Wonlop

 

ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ /

หัวหน้าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Asst.Prof. Wonlop Buachoom

Email : wonlop.b@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1036

 PS_0053.5

 

อ.วัฒนี รัมมะพ้อ

เลขานุการคณะ/หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Mrs.Wattanee Rammapor

Email : wattanee.r@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1055