ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์

DSC_0604

ผศ.ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์
หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(นานาชาติ)

Asst.Prof.Dr. Kanitsorn Terdpaopong
Email : kanitsorn@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1067

การศึกษา

– Ph.D. Accounting. New England University, AUS.

– บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี