ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

DSC_0640
ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

Dr.Phatnatcha Chotkunakitti
Email : phatnatcha.c@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1068

การศึกษา

– Doctor of Business Administration (Accounting), Southern Cross University, AUS.

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรังสิต