ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

PS_0124-5

ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 

คณบดี

Asst.Prof.Dr.Nimnual Visedsun

Dean

Email : nimnuan.v@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1066

การศึกษา

– บัญชีดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีการเงิน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย