ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม

Asst Prof Dr Wonlop

ผศ.ดร.วัลลภ บัวชุม
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์ / หัวหน้าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Asst.Prof.Dr. Wonlop Buachoom
Email : wonlop.b@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1036

การศึกษา

– Ph.D. Accounting and Finance University of New England 2015

– วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 2553

– บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2546

– บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2543