ผศ.เกศรา สุพยนต์

 PS_0002.1

ผศ.เกศรา สุพยนต์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

Asst.Prof.Kessara Supayont
Email : kessara.s@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1054

การศึกษา

– บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง