อ.วัฒนี รัมมะพ้อ

PS_0053.5

อ.วัฒนี รัมมะพ้อ
เลขานุการคณะ/หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Mrs.Wattanee Rammapor
Email : wattanee.r@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1055

การศึกษา

– บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

– บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์