ผศ.วันฤดี สุขสงวน

DSC_0784

ผศ.วันฤดี สุขสงวน
อาจารย์ประจำ

Asst.Prof.Wanrudee Suksanguan
Email : wanrudee.s@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1071

การศึกษา
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

– ประกาศนียบัตรบัณฑิต (การสอบบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

– บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง