ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี

DSC_0371

ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี
อาจารย์ประจำ

Asst.Prof.Supranee Sugaraserani
Email : supranee.s@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1073

การศึกษา
– MBA (Finance) University of Scranton, USA.

– บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์