อ.จิรายุ ดวงแก้ว

IMG_5568

อ.จิรายุ ดวงแก้ว

อาจารย์ประจำ

Email : janpen.d@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1037

การศึกษา

-บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

-บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา