อ.ธนัย นพคุณ

aj-tanai

อ.ธนัย นพคุณ
Mr. Tanai Nopakoon
อาจารย์ประจำ

Email : tanai.n@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1073
 
การศึกษา 
-Master of Professional Accounting,James Cook University, AUS.
-Master of Business Administration,James Cook University, AUS.
-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์