อ.ภิมุข จันทรงาม

 DSC_0041

อ.ภิมุข จันทรงาม
อาจารย์ประจำ

Email : pimook.j@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1037

การศึกษา

-บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

-บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต