อ.ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ

 image1

อ.ยศวินกาญจน์ กอบกาญจนพฤติ
อาจารย์ประจำ

Email : yodsawinkarn.k@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1071

การศึกษา

– กำลังศึกษา บัญชีดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (บช.ด.)

– บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

– บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 2)มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต