เจ้าหน้าที่

นางวิภาพร กลั่นคำ
เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Mrs.Wipaporn Krankom
Email : wipaporn.n@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1015

 

นางอำไพพรรณ วงษ์บำหรุ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

Mrs.Ampaipun Wongbamru
Email : ampaipun.w@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1013

 

น.ส.ฐิติรัตน์ ไตรสิทธิ์สุโข
เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Ms.Thitirat Traisitsuko
Email : thitirat.t@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1035

นายปัณณวิชญ์ ปันทะโชติ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

Mr.Punnawit Puntachot
Email : pannawit.p@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1051