นางวิภาพร กลั่นคำ

DSC_0319

นางวิภาพร กลั่นคำ
เจ้าหน้าที่หลักสูตรปริญญาตรี

Mrs.Wipaporn Krankum
Email : wipaporn.n@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1015

การศึกษา
– บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

– ศิลปศาสตร์บัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา