นาย ปัณณวิชญ์

PS_0070-5

นาย ปัณณวิชญ์ ปันทะโชติ
เจ้าหน้าคอมพิวเตอร์

Mr.Punnawit Puntachot

Email : pannawit.p@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1051

การศึกษา
– วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี