น.ส.ฐิติรัตน์ ไตรสิทธิ์สุโข

IMG_5548 

น.ส.ฐิติรัตน์ ไตรสิทธิ์สุโข
เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Ms.Thitirat Traisitsuko

Email : thitirat.t@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1035

การศึกษา
– ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์