น.ส.มลสิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์

PS_0026.5
น.ส.มลสิการณ์ ตรีพัฒนสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ/หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ)

 

Mrs.Molsikarn Tripattanasit
Email : molsikarn.t@rsu.ac.th
Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1013

การศึกษา
– กำลังศึกษา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

– บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต