โครงการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะบัญชีร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 13.00-14.30น. ณ ห้อง 1-301 อาคาร อาทิตย์อุไรรัตน์ โดยให้ความรู้และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและได้แนะนำเกี่ยวกับการสมัครงานในตำแหน่งนักบัญชี