Freshy Seminar, Healthy, Cultural and Save for Planet

วันที่ 7 – 9 กันยายน 2561
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และ โครงการวัฒนธรรมสัญจร – เยี่ยมชมศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก