โครงการแนะแนวเอกเลือกคณะบัญชีและแนะนำสถานประกอบการ CP ALL

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 คณะบัญชี ได้จัด โครงการแนะแนวเอกเลือกคณะบัญชีและแนะนำสถานประกอบการ CP ALL ให้แก่นักศึกษา ที่ต้องการเลือกสายวิชาที่เรียน และ แนะนำสถานประกอบของ CP ALL สำหรับนักศึกษาที่ต้องการไปสหกิจศึกษา