โครงการ ทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560

คณะบัญชี ได้จัด โครงการ ทวนสอบผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 29 เมษายน 2561 มีนักศึกษาคณะบัญชีเข้าร่วม ตั้งแต่ชั้นปีการศึกษาที่ 1 ถึง ชั้นปีการศึกษาที่ 3 รวมทั้งนักศึกษาระดับหลักสูตรนานาชาติ โดย จะทำการจัดกลุ่มจำนวน 24 กลุ่ม คละแต่ละชั้นปีใน 1 กลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาได้การสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างชั้นปีระดมสมองแก้ไขปัญหา