ขอแสดงความยินดีนักศึกษาบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ และรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาบัญชี คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ และรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์

นายปรมินทร์ งามระเบียบ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ และนางสาวฟอง อินแสง ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดเรียงความ ในโครงการประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 8 จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิชาการบัญชี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี