ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน HERO STOCK U-CHALLENGE

 

 

 

 

รายชื่อนักศึกษา

นางสาววารุณี ดาโสม คณะบัญชี

นายศุภโชค เนื่องจำนงค์ คณะบัญชี

น.ส. โชติกา ธีระพงษ์ คณะบริหารธุรกิจ

น.ส.วรวรรณ นามประเจียน คณะบริหารธุรกิจ

น.ส. นิพัฒตรา พยัคมา คณะบริหารธุรกิจ

 

 

 

 

ายชื่อนักศึกษา

นางสาวฟอง อินแสง คณะบัญชี

นายปรมินทร์ งามระเบียบ คณะบัญชี

นายพัชรพล พารักษา คณะบริหารธุรกิจ

น.ส.เกศกนก รื่นมล คณะบริหารธุรกิจ

นายธรรมนูญ ธรรมชัยสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ