ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการเขียนเรียงความ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการเขียนเรียงความ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสุนทรพจน์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการเขียนเรียงความ โดยมีรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ : นางสาวสมฤทัย สังขรัตน์ นักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีที่ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดการเขียนเรียงความ : นางสาวฟอง อินแสง นักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีที่ 3