ที่ 1 ของประเทศ ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีม Maha Mongkol มหาวิทยาลัยรังสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564 จัด โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ทีม Maha Mongkol

โดยสมาชิกทีม Maha Mongkol ประกอบไปด้วย
 
1) นางสาวฟอง อินแสง คณะบัญชี
2) นางสาววารุณี ดาโสม คณะบัญชี
3) นางสาวจิราพัชร พานแก้ว คณะบัญชี
4) นายธรรมนูญ ธรรมชัยสิทธิ์ คณะบริหารธุรกิจ
5) นายวีรภัทร สังหวาน คณะบริหารธุรกิจ

เครดิตรูปภาพ

Facebook สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์