คณะผู้บริหาร
ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

คณบดี

Asst.Prof.Dr.Nimnual Visedsun

Email : nimnuan@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1066ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Dr.Phatnatcha Chotkunakitti

Email : phatnatcha.c@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1068ผศ.เกศรา สุพยนต์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและวินัย

Asst.Prof.Kessara Supayont

Email : kessara.s@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1069ผศ.อังสนา ศรีประเสริฐ

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิเทศสัมพันธ์

Asst.Angsana Sriprasert

Email : angsana.s@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1073อ.วัฒนี รัมมะพ้อ

เลขานุการคณะ/หัวหน้าหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Mrs.Wattanee Rammapor

Email : wattanee.r@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1055