เจ้าหน้าที่
นางวิภาพร กลั่นคำ

เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

Mrs.Wipaporn Krankom

Email : wipaporn.n@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1015นางอำไพพรรณ วงษ์บำหรุ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

Mrs.Ampaipun Wongbamru

Email : ampaipun.w@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1013น.ส.ฐิติรัตน์ ไตรสิทธิ์สุโข

เจ้าหน้าที่หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

Ms.Thitirat Traisitsuko

Email : thitirat.t@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1035นายปัณณวิชญ์ ปันทะโชติ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

Mr.Punnawit Puntachot

Email : pannawit.p@rsu.ac.th

Phone : 0-2997-2200 ต่อ 1051