ผลงานนักศึกษา

รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดพจนศิลป์ ปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ และรางวัลชมเชย การประกวดเรียงความ ในโครงการประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ ทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 8
รางวัลชนะเลิศ การประกวดพจนศิลป์ ปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเรียงความ ในโครงการประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ ทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 7
รางวัลชนะเลิศการประกวดเรียงความ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์ ในโครงการประกวดสุนทรพจน์และเรียงความ ทางวิชาชีพบัญชี ครั้งที่ 6