หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

คำอธิบายรายวิชา : หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

ชื่อปริญญา  
ชื่อไทย บัญชีมหาบัณฑิต
ชื่ออังกฤษ Master of Accountancy
ชื่อย่อไทย บช.ม.
ชื่อย่ออังกฤษ M. Acc.
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน ภาคสมทบ เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น.  
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือสำนักงานคณะกรรมการเข้าราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑ์กำหนดของหลักสูตร2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย4. ไม่เป็นคนวิกลจริต

5. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

 
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2549
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– ผู้ทำบัญชี
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– นักบัญชีบริหาร
– ผู้ตรวจสอบภายใน
– ผู้บริหารด้านการบัญชีและการเงิน การตรวจสอบภายใน บริหารต้นทุน หรือ ควบคุม ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
– นักพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
– นักวิชาการทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
– อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี การเงิน หรือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ   หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี
ภาษาที่ใช้   ภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา   รับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือ นักศึกษาต่างชาติตามสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น   เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ปรับปรุงจากหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2551 เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554

โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)

1)หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2)หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
3)หมวดวิชาเลือก -0- หน่วยกิต
4)วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

 

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)

1)หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิตรวม)
2)หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต
3)หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
4)การศึกษาค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
5)การสอบประมวลความรู้ -0- หน่วยกิต