หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

หลักสูตร
บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อไทย บัญชีบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่ออังกฤษ Bachelor of Accountancy
(International Program)
ชื่อย่อไทย บช.บ. (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อย่ออังกฤษ B.Acc. (International Program)
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 137 หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 35 หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาภาษา* 12 หน่วยกิต
5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและ/หรือนันทนาการ 2 หน่วยกิต
* ได้มีการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษอีก 3 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 96 หน่วยกิต
1) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 48 หน่วยกิต
2) วิชาชีพ 48 หน่วยกิต
ก. วิชาชีพ-บังคับ 33 หน่วยกิต
ข. วิชาชีพ-เลือก 15 หน่วยกิต
   
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐาน คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีในปีการศึกษา 2557
สถานที่จัดการเรียนการสอนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี)นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา พ.ศ. 2546 รวมทั้งประกาศอื่นของมหาวิทยาลัยรังสิตและประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยว ข้องที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– ผู้ทำบัญชี
– ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
– ที่ปรึกษาทางบัญชีและวางแผนภาษีอากร
– นักวางระบบบัญชี
– นักการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี
– นักบัญชีบริหาร
– ผู้ตรวจสอบภายใน
– พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่าย/แผนก บัญชีและการเงิน
รูปแบบของหลักสูตร
รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
ภาษาที่ใช้ ภาษาอังกฤษ
การรับเข้าศึกษา รับนักศึกษาไทย และ/หรือ นักศึกษาต่างประเทศ
ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรหลักสูตร พ.ศ. 2555 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ได้รับอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และ2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตาม ข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการบริหารโครงการบัญชีบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ พิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา3) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชี ในหลักสูตรภาษาไทย และคณะกรรมการบริหารโครงการบัญชีบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับการศึกษา4) สำเร็จการศึกษาในระดับ High School Diploma หรือ GED Certificate (US System) หรือ5) ผ่าน 5 วิชา ของ IGCSE (British System) หรือ

6) สำเร็จการศึกษา Baccalaureate (French System) หรือ

7) สำเร็จการศึกษา International Baccalaureate (IB) Diploma และ

8) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (English Placement Test) จาก Rangsit International College หรือมีผลการสอบ TOEFL ที่ Standard score 500 (IBT 61 or CBT 173) หรือ IELTS ที่ Standard score 5.0 หรือ นักศึกษาอาจได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาอย่างปราศจากเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขตาม ที่คณะกรรมการบริหารโครงการบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) กำหนด โดยมีการจัดแผนการศึกษา (Study Plan) ให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละคน แผนการศึกษานี้อาจครอบคลุมถึงการจัดโปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษก่อนการ เริ่มการศึกษาหรือระหว่างภาคการศึกษา

แผนการศึกษาปกติ

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
IAC 151 หลักการบัญชี 1 3(2-2-5)
ITE 111 ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 3(3-0-6)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา I 3(_-_-_)
IMA 143 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ I 3(_-_-_)
XXX xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ I 1(_-_-_)
รวม 16 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
IAC 152 หลักการบัญชี 2 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ I 3(_-_-_)
XXX xxx กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ II 3(_-_-_)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา II 3(_-_-_)
XXX xxx กกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ III 3(_-_-_)
ITA106/107 กลุ่มวิชาภาษา-วิชาภาษาไทย 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ II 1(_-_-_)
รวม 19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
IAC251 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5)
XXX xxx กลุ่มวิชาภาษา III 3(_-_-_)
XXX xxx กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ I 3(_-_-_)
IMA 144 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
IMK 201 หลักการตลาด 3(3-0-6)
IPO 201 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
IAC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5)
IEC 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
IEG 457 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุรกิจ 3(2-2-5)
FIN 201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
ILA 112 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
IMG 201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 310 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
ACC 325 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACC 351 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5)
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
HUM xxx เลือก 1 วิชาจากรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
ACC 352 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
ACC 353 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 1 3(_-_-_)
POM 203 วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 429 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
ACC 451 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 2 3(_-_-_)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 3 3(_-_-_)
XXX xxx เลือกเสรี 1 3(3-0-6)
รวม 15 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ACC xxx วิชาชีพเลือก 4 3(_-_-_)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 5 (รายวิชาสัมมนา) 3(_-_-_)
ETH 101 การพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3(2-3-6)
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
XXX xxx เลือกเสรี 2 3(_-_-_)
รวม 15 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 151 หลักการบัญชี 1 3(2-2-5)
ACC 153 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 3(3-0-6)
ENG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(2-2-5)
ESS/MUS เลือก 1 วิชาจากรายวิชากลุ่มพละศึกษา และหรือนันทนาการ 1(_-_-_)
MAT 143 คณิตศาสตร์สำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
XXX xxx เลือก 1 วิชาจากรายวิชากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3(_-_-_)
รวม 16 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 152 หลักการบัญชี 2 3(2-2-5)
ART 101/
102/103
เลือก 1 วิชาจากรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
CSC 100/
101/161
เลือก 1 วิชาจากรายวิชากลุ่มคอมพิวเตอร์ 3(_-_-_)
ENG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(2-2-5)
ESS/MUS เลือก 1 วิชาจากรายวิชากลุ่มพละศึกษาและหรือนันทนาการ 1(_-_-_)
MAT 141 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ 3(3-0-6)
THA 106 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
รวม 19 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 251 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5)
ENG 107 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3(2-2-5)
LAW 108 ความรู้เบื้องต้นทางกฎหมาย 3(3-0-6)
MAT 144 แคลคูลัสสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 3(3-0-6)
MKT 201 หลักการตลาด 3(3-0-6)
POM 201 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5)
ECO 211 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค 3(3-0-6)
ENG 457 ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานธุรกิจ 3(2-2-5)
FIN 201 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)
LAW 112 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
MGT 201 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 310 การสอบบัญชี 3(3-0-6)
ACC 325 การภาษีอากร 1 3(3-0-6)
ACC 326 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACC 351 การบัญชีต้นทุน 3(2-2-5)
ECO 212 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค 3(3-0-6)
HUM xxx เลือก 1 วิชาจากรายวิชากลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
ACC 352 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
ACC 353 การภาษีอากร 2 3(3-0-6)
ACC 354 การบัญชีขั้นสูง 1 3(2-2-5)
POM 203 วิทยาการจัดการเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 3(3-0-6)
XXX xxx เลือกเสรี 1 3(_-_-_)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3
XXX xxx เลือกเสรี 2 3(_-_-_)
รวม 3 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 429 รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ 3(2-2-5)
ACC 451 การบัญชีขั้นสูง 2 3(2-2-5)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 1 3(_-_-_)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 2 3(_-_-_)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 3 (รายวิชาสัมมนา) 3(3-0-6)
MGT 416 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 498 สหกิจศึกษา 6(0-35-18)
รวม 6 หน่วยกิต