เกี่ยวกับคณะ

5

ชื่อ : คณะบัญชี (Faculty of Accountancy)

ที่ตั้ง : อาคารประสิทธิรัตน์

ประวัติ
มหาวิทยาลัยรังสิตเริ่มเปิดดำเนินการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีในปี พ.ศ. 2529 ณ ขณะนั้นเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เปิดสอนอยู่ในคณะบริหารธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยรังสิต ได้รับการสถาปนายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยรังสิต ในปี พ.ศ. 2538 คณะบริหารธุรกิจได้รับการอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปลี่ยนชื่อปริญญาจาก เดิมเป็นปริญญาบัญชีบัณฑิต และจากการที่มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้มีความ หลากหลายและตรงกับความต้องการพัฒนาประเทศ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของการจัดการศึกษาทางด้านการ บริหารให้กว้างขวางครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน และสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ ๆ จึงได้จัดตั้งวิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจขึ้นในปี พ.ศ. 2545 ซึ่งประกอบด้วย คณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ และสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งทั้งหมดนี้ได้ดำเนินการจัดตั้งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2546 ฉะนั้นคณะบัญชีจึงเปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 การจัดตั้งคณะบัญชี มหาวิทยาลัยมีวัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตทางบัญชี และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทางบัญชีสู่ระดับมาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้การวางนโยบายและแผนพัฒนาคณะบัญชีจึงถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบ แนวทางในการจัดตั้งคณะบัญชีและการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2545-2549 โดยครอบคลุมภารกิจหลักของคณะวิชา อันได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา
การให้การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้เป็นผู้มีคุณภาพมีศักยภาพและ สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนได้ตลอดชีวิตถือเป็นภาระกิจหลักที่ สำคัญขององค์กรการศึกษา ฉะนั้นคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต จึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดการศึกษาทางบัญชีโดยเน้นความสำคัญที่กระบวนการ เรียนรู้ควบคู่กับหลักการประยุกต์ให้ความรู้ความสามารถด้านการบัญชีเพื่อแก้ ปัญหาในทางปฏิบัติอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม ด้วยปรัชญาการศึกษาของคณะบัญชีที่ว่า การผลิตบัณฑิตบัญชีที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมให้กับสังคม

ปณิธาน
– นำความรู้ทั้งที่มี่อยู่และพึงแสวงหาใหม่จากการศึกษาและวิจัย ถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
– พัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องตามแนวนโยบายการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการเรียนรู้
– ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
– มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย
– ปลูกฝังความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดแก่บุคลากรและนักศึกษา