หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

คำอธิบายรายวิชา

Download : หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปี 2563

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) บัญชีบัณฑิต
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ(ภาษาไทย) บช.บ.
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.Acc.

โครงสร้างหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 129 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป30 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปแบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น 8 กลุ่มวิชา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 จำนวนหน่วยกิตรวม 15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 1 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย (RSU Identity)       3 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 2  ความเป็นสากลและการสื่อสาร12 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ถึง กลุ่มที่ 8 จำนวนหน่วยกิตรวม
15 หน่วยกิต
กลุ่มที่ 3 ภาวะผู้นำและความรับผิดชอบต่อสังคม (Leadership and Social Responsibility)
กลุ่มที่ 4 ศิลปะและวัฒนธรรม (Arts and Culture)
กลุ่มที่ 5 ผู้ประกอบการนวัตกรรม (Innovative Entrepreneurship)
กลุ่มที่ 6 รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล (Digital Media Literacy)
กลุ่มที่ 7 หลักคิดวิทยาศาสตร์ (Essence of Science)
กลุ่มที่ 8 อาร์เอสยู มาย-สไตล์ (RSU My-Style)
หมวดวิชาเฉพาะ93 หน่วยกิต
วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 30 หน่วยกิต
วิชาชีพ 63 หน่วยกิต
ก.วิชาชีพ-บังคับ 42 หน่วยกิต
ข.วิชาชีพ-อัตลักษณ์ 12 หน่วยกิต
ค.วิชาชีพ-เลือก 9 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2562 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปี พ.ศ. 2565   

วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
เรียนวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ เวลา  08.30 น.  ถึง  17.50 น.  
ภาคการศึกษาที่ 1        เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2        เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือน มิถุนายน ถึง สิงหาคม            

สถานที่จัดการเรียนการสอนคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
– ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
– ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ตามประกาศของกรมสรรพากร
– ผู้ให้บริการทางวิชาชีพบัญชีและภาษีอากร อาทิ การให้คำปรึกษาด้านการบัญชีและภาษีอากรสำหรับธุรกิจ การวางระบบบัญชี การรับทำบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง การบัญชีและ งบประมาณ นักวิชาการ หรือนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
– ผู้ตรวจสอบภายใน
– พนักงานฝ่าย/แผนก บัญชีและการเงิน
– ประกอบธุรกิจส่วนตัว
– ที่ปรึกษาทางการเงิน
– นักวิชาการ หรืออาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี ในสถาบันการศึกษาระดับอาชีวะ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี และสาขาอื่นตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า โดยการเทียบโอนผลการเรียนรายวิชาตามข้อบังคับว่าด้วยการเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา
3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือเป็นไปตามข้อบังคับ ประกาศเกี่ยวกับการคัดเลือกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

แผนการศึกษา   

แผนการศึกษาปกติ

ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 110 หลักการบัญชี  3(2-2-5)
ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 3(2-2-5)
LAW 481 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
MGT 205 สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร 3(3-0-6)
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย 2(x-x-x)
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(x-x-x)
XXX xxx หมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 155 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(3-0-6)
ACC 156 เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบัญชี 3(2-2-5)
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ 1(x-x-x)
LSM 203 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ 3(3-0-6)
THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
XXX xxx หมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)

รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5)
ACC 255 จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6)
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทำงาน   3(2-2-5)
LSM 202 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6)
XXX xxx หมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 253 หลักการบัญชีต้นทุน 3(2-2-5)
ACC 254 การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACC 256 ภาษีอากร 3(3-0-6)
XXX xxx หมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXX xxx หมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ACC 327 การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 5(3-4-8)
ACC 352 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
ACC 355 ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)
ACC 356 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3(3-0-6)
ACC 357 การอำนวยการทางการเงิน 3(3-0-6)
รวม 17 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
ACC 330 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
ACC 331 การภาษีอากร 2 3(2-2-5)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
MGT 425 กลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 420 การวัดมูลค่ายุติธรรม 3(3-0-6)
ACC 421 การบัญชีขั้นสูง 3(2-2-5)
ACC 452 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่า 3(2-2-5)
ACC 455 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน 1(0-3-2)
ACC 495 สัมมนาทางบัญชีและภาษีอากร 3(3-0-6)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
รวม 16 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 456 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 4(0-10-5)
ACC 499 การฝึกประสบการณ์ทางบัญชี 2(0-24-12)

รวม 6 หน่วยกิต

แผนการศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา

ชั้นปีที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 110 หลักการบัญชี 3(2-2-5)
ENL 125 ภาษาอังกฤษเพื่อทัศนาโลก 3(2-2-5)
LAW 481 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6)
MGT 205 สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและองค์กร 3(3-0-6)
RSU 111 สังคมธรรมาธิปไตย 2(x-x-x)
RSU 112 กีฬาเพื่อสุขภาพ 1(x-x-x)
XXX xxx หมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 155 การบัญชีขั้นกลาง 1 3(2-2-5)
ACC 156 เศรษฐศาสตร์สำหรับนักบัญชี 3(3-0-6)
ENL 126 ภาษาอังกฤษในบริบทของเทคโนโลยี การบันเทิงและการออกแบบ 3(2-2-5)
LSM 203 การวิเคราะห์สถิติทางธุรกิจ 3(3-0-6)
THA 126 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
XXX xxx หมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)

รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 252 การบัญชีขั้นกลาง 2 3(2-2-5)
ACC 255 จรรยาบรรณและกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพบัญชี 3(3-0-6)
ENL 127 ภาษาอังกฤษในการทำงาน 3(2-2-5)
LSM 202 การจัดการการดำเนินงาน 3(3-0-6)
XXX xxx หมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 253 หลักการบัญชีต้นทุน 3(2-2-5)
ACC 254 การจัดการระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3(3-0-6)
ACC 256 ภาษีอากร 3(3-0-6)
XXX xxx หมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXX xxx หมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 3(x-x-x)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3

ภาคการศึกษาที่ 1

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ACC 327 การบัญชีภาษีอากรสำหรับธุรกิจ 5(3-4-8)
ACC 352 การบัญชีบริหาร 3(2-2-5)
ACC 355 ธรรมาภิบาลและการจัดการความเสี่ยง 3(3-0-6)
ACC 356 การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น 3(3-0-6)
ACC 357 การอำนวยการทางการเงิน 3(3-0-6)
รวม 17 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 321 การตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 3(3-0-6)
ACC 330 กรณีศึกษาทางธุรกิจและการบัญชี 3(2-2-5)
ACC 331 การพัฒนาทักษะเทคนิควิชาชีพบัญชี 3(2-2-5)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
MGT 425 กลยุทธ์ทางธุรกิจและการจัดการ 3(3-0-6)
รวม 18 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4

จำนวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

ภาคการศึกษาที่ 1
ACC 420 การวัดมูลค่ายุติธรรม 3(3-0-6)
ACC 421 การบัญชีขั้นสูง 3(2-2-5)
ACC 452 การวิเคราะห์รายงานทางการเงินและการประเมินมูลค่า 3(2-2-5)
ACC 455 การเตรียมความพร้อมการฝึกงาน 1(0-3-2)
ACC 495 สัมมนาทางบัญชีและภาษีอากร 3(3-0-6)
ACC xxx วิชาชีพเลือก 3(x-x-x)
รวม 16 หน่วยกิต
ภาคการศึกษาที่ 2
ACC 498 สหกิจศึกษา 6(0-35-18)
รวม 6 หน่วยกิต