สหกิจศึกษา

ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (CO-OP JOB APPLICATION FORM) 2/2564Click
คำร้องขอจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 2/2564Click

หลักฐานในการขอจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

1.สำเนา Transcript 1 ฉบับ

*ให้ทำการ Scan เป็นไฟล์รูปภาพเท่านั้น