การจัดการความรู้

 

 

 
  ชื่อโครงการ วันที่ Upload

 

  (International Education Standard for Professional Accountant : IES) มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับที่ 2 การพัฒนาวิชาชีพระยะเริ่มแรก – ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิค (ฉบับปรับปรุง) 28/7/2559
     
จากการที่ข้าพเจ้ามีความสนใจในการทำวิจัย และได้ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นความรู้ให้กับวงการวิชาการได้.. ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ 19/2/2558
   
การพัฒนาชุมชนด้วยการวิจัยพัฒนาและกิจกรรมขับเคลื่อน ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์ 19/2/2558
   
ได้นำพระไตรปิฎก หมวดพระสุตตันตปิฎก หรือที่เรียกกันว่า นิทานชาดก ซึ่งหมายถึงเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้า ในชาติต่าง ๆ ที่ทรงบำเพ็ญบารมี ก่อนที่จะตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาพัฒนาเป็นการ์ตูนอนิเมชั่นในรูปของ e-Learning และ e-Book ผศ.วันฤดี สุขสงวน 19/2/2558
   
การเสนอบทความวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติที่มหาวิทยาลัย Oxford ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี 19/2/2558
   
การเพิ่มสัมฤทธิ์ผลการเรียนวิชาบัญชีของนักศึกษาที่ไม่ใช่นักศึกษาคณะบัญชี โดยใช้เทคโนโลยี.. คมสันต์ อินตา 19/2/2558
   
การออกแบบกระบวนการสอนวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี วัฒนี รัมมะพ้อ 19/2/2558